16 października, 2016

Outsourcing BHP

Biorąc pod uwagę wymogi ciążące na pracodawcy proponuję moje usługi z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
Stawiam na szybkie i skuteczne wdrożenie zasad pracy oraz profesjonalne zakładanie oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji regulowanej przez przepisy BHP. Stawiam główny nacisk na bezpieczną pracę, szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz na podstawie wykonywanych czynności opracowuje profesjonalne oraz niepodważalne instrukcje stanowiskowe. Współpracuje z zakładami którym zapewniam sprawną obsługę BHP. Szkolenia pracowników prowadzę bezpośrednio u pracodawców, zapewniając własną obsługę sprzętowo-informatyczną. Mój profesjonalizm oraz umiejętność nawiązywania sprawnego kontaktu z pracownikami pozwala mi na przeprowadzanie rzetelnej i niepodważalnej oceny ryzyka zawodowego, które często jest weryfikowane przez Państwową Inspekcję Pracy, podobnie jak instrukcje stanowiskowe. Szkolenie bhp, ocena ryzyka zawodowego jest przeprowadzana zgodnie z przepisami Prawa Pracy oraz wymogami Państwowej Inspekcji Pracy.

ŚWIADCZONE PRZEZE MNIE USŁUGI Z ZAKRESU BHP OBEJMUJĄ GŁÓWNIE:

OKRES POCZĄTKOWY

 • Sporządzenie raportu dla klienta z ze stanu faktycznego zgodności z przepisami bhp.
 • Stworzenie planu działania – propozycji celem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem .
 • Opracowanie prawem przewidzianych dokumentów instrukcje, wykazy, rejestry itp.

USŁUGI STANDARDOWE

Polskie prawo pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków w zakresie bhp. Przepisy te są obowiązujące dla wszystkich firm, niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników i statusu prawnego. Zgodność z prawem pracy oraz techniczne bezpieczeństwo pracy są przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Proponowany przez nas pakiet usług obejmuje wypełnianie tych obowiązków, m. In.:

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • Udział w opracowywaniu zakładowych wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,
 • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 • Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz przy: podejmowaniu działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach, podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 • Uczestniczenie w pracach, powołanej przez pracodawcę, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.