16 października, 2016

Outsourcing

Outsourcing ISO – utrzymanie zgodności systemu ISO

Chcesz wspomóc swoich pracowników? Zdecyduj się na zlecenie nam usługi nadzorowania systemu.

Wtedy to my będziemy odpowiedzialni za:

 • utrzymanie zgodności systemu zarządzania jakością z normą,
 • przegląd i aktualizację dokumentów, w tym: księgi jakości, procedur, instrukcji, planu,   formularzy do prowadzenia zapisów,
 • koordynację działań związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu w całym przedsiębiorstwie, w tym bieżący nadzór nad prowadzeniem zapisów jakościowych przez pracowników,
 • przegląd, weryfikację i aktualizację dokumentów pod kątem wymagań prawnych (wprowadzanie bieżących zmian wynikających ze zmian przepisów prawnych),
 • przegląd, weryfikację i aktualizację dokumentów pod kątem wymagań klientów sieciowych (w tym pomoc w realizacji zaleceń wynikających z audytów klientów),
 • planowanie i prowadzenie audytów wewnętrznych w celu zbadania zgodności systemu z zaplanowanymi ustaleniami,
 • ustalanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • ustalanie działań korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności wyrobów, reklamacji, zwrotów i ewentualnych wycofań wyrobu z rynku,
 • planowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością,
 • przedstawianie sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością,
 • przeprowadzanie przeglądu systemu – opracowanie raportu z przeglądu systemu,
 • funkcjonowanie systemu wobec audytów klienta i jednostek certyfikujących.

Korzyści z outsourcingu:

  • odciążenie pracowników,
  • zawsze aktualna dokumentacja,
  • bezstronne audyty wewnętrzne,
  • stały dostęp do Strefy klienta.

 

outsourcing iso, utrzymanie zgodności systemu iso

W ramach stałej umowy zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania okoliczności, danych i informacji, o których dowiedzieliśmy się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne dotyczące umowy, w szczególności: technologii, handlu, projektów, stwierdzanych niezgodności, które mogą stać się dostępne dla Strony drugiej zarówno w formie pisanej, mówionej, nagranej lub każdej innej.

Zapraszamy do współpracy.