4 września, 2016

Systemy Jakości

Quality Management Systems (QMS) – Systemy Zarządzania Jakością – informacje ogólne

Na współczesnych międzynarodowych rynkach działa silna konkurencja. Z tego powodu przedsiębiorstwa, bez względu na swoją wielkość, muszą szukać sposobów tworzenia nowych dziedzin działalności, zachowując dotychczas istniejące oraz czynić je bardziej wydajnymi i efektywnymi.


Wdrażanie systemów zarządzania jakością jest coraz bardziej popularną i skuteczną metodą osiągania tych celów. Przedsiębiorstwa dochodzą do wniosku, że systemy jakości nie tylko polepszają ogólną rentowność, ale znacznie umacniają ich pozycję na rynku i zwiększają zaufanie Klientów. Opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu jakości jest uzależnione od wielkości firmy i zaangażowania pracowników. Może oznaczać olbrzymie i długoterminowe korzyści dla Państwa firmy i Waszych Klientów.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 lub którąś z jakościowych norm branżowych przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się przede wszystkim w:

- podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym

- zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta

- uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności

- zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji


Inne korzyści, jakie odnosimy posiadając certyfikat systemu zarządzania jakością:

- większe zaufanie Klientów do firmy – atut w działaniach marketingowych

- wzrost konkurencyjności

- usprawnienie funkcjonowania organizacji i zarządzania

- lepsze poznanie potrzeb klienta

- ułatwienie wejścia na nowe rynki (w tym rynki zagraniczne oraz krajów unijnych)

- skrócenie czasu wytwarzania wyrobu /usługi

- oszczędności nakładów materiałowych

- stworzenie przejrzystych zasad odpowiedzialności i premiowania pracowników

- zmianę nastawienia pracowników na zgodne z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa

- aktywne, skuteczne i szybkie identyfikowanie i rozwiązywanie problemów

- unikanie błędów, zamiast ich poprawiania

- zadowolenie klientów, partnerów i współpracowników

- zmiana podejścia do jakości w przedsiębiorstwie

- wypracowanie struktury odpowiedzialności za wyrób

- możliwość przystąpienia do przetargów ofert na dostawy wyrobów, gdy posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym dla złożenia oferty

- poprawa planowania

- poprawa dyscypliny budżetowej

- gwarancja stałego, wysokiego poziomu jakości produktów i oferowanych usług

- wzrost świadomości pracowników dotyczącej celów i dążeń firmy

- pobudzenie i utrzymywanie potrzeby stałego doskonalenia się

- przejrzystość procesów

- koncentracja na aspektach istotnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu

- poprawa terminowości usług

- obniżenie kosztów z tytułu reklamacji i odpowiedzialności za produkt

Więcej o systemach jakości

Wdrażanie

Audyt

Outsourcing