15 listopada, 2016

Szkolenia BHP wstępne

SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP)

Oferujemy Państwu szkolenia BHP wstępne przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. nr 180 , poz. 1860 z późn. zm.)
Zapewniamy kompleksową organizację szkoleń BHP wstępnych, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu. ( art. 237 § 1KP)

1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

szkolenia bhp wstępne kutno, łęczyca, łowicz, piątek, kłodawa, krośniewice, gostynin, zgierz, płock, dla firm

3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie jest zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji, środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

4. Ramowy program szkolenia

Lp.
Temat szkolenia*)Liczba godzin**)
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0.6
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze0.5
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym0.4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika0.5
9Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem:minimum 3

Czas trwania takiego szkolenia to min. 3 godziny lekcyjne.